حضور ما شنبه الی چهار شنبه 9.30 الی 17 پنجشنبه 9.30 الی 13

نظرسنجی

کیفیت خدمات ارائه شده ؟

نحوه برخورد با مشتری ؟

مدت زمان ارائه خدمات ؟

نحوه برخورد کارشناس فروش ؟

ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل ؟

ارزیابی شما از هزینه خدمات ؟